ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα whitegallery.gr – επίσημη ιστοσελίδα μας, διαθέτουμε και προωθούμε προς πώληση τα προϊόντα της εταιρείας μας με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» που φέρει τον διακριτικό τίτλο “White Gallery”, η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Μιχελιδάκη και Βουρβάχων 6, με Α.Φ.Μ. :800398544, Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] και τηλέφωνο: 2810 281 994.

Σκοπός του ιστοσελίδας μας είναι η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η προώθηση και πώληση μέσω του διαδικτύου των προιόντων της εταιρείας μας. Η εταιρεία διενεργεί ελεύθερα και τροποποιεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή προθεσμία την τιμολογιακή της πολιτική, τις προσφορές και εκπτώσεις των προς πώληση προιόντων.

Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος της ιστοσελίδας και του καταστήματός μας θεωρείται ότι αφού μελέτησε προσεκτικά πριν την επίσκεψη /χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, συγκατατίθεται ανεπιφύλακτα στους αναλυτικά στο παρόν περιγραφόμενους όρους χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση, όπως κάθε φορά ισχύουν και αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση διαφωνίας του έστω και με έναν από τους όρους, οφείλει να απέχει της χρήσης της ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η whitegallery.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης – χρήστης – πελάτης – μέλος εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη – χρήστη – πελάτη – μέλους στο ηλεκτρονικό κατάστημα /ιστοσελίδα οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο –FAX – Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα – Έτος γέννησης- Επάγγελμα- Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.

Τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους που είναι απαραίτητα και τίθενται εκουσίως στη διάθεση της whitegallery.gr για την έναρξη και ολοκλήρωση οιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας , η εταιρεία – η οποία έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες προστασίας τους με τεχνολογικά μέσα – δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια συνεχούς προστασίας τους, να τα χρησιμοποιεί περιοριστικά στα πλαίσια αυτής της συναλλαγής ή επικοινωνίας, ή όσων λάβουν χώρα στο μέλλον και για την ενημέρωσή του σχετικά με προσφορές της εταιρείας και αποστολή διαφημιστικού υλικού, για καταγραφή από την εταιρεία στατιστικών στοιχείων , στα πλαίσια βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και για επιβεβαίωση και ταυτοποίησή του όποτε καθίσταται αυτό αναγκαίο , όπως στη περίπτωση επιβεβαίωσης ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές των προσωπικών στοιχείων είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη με σκοπό την ασφάλεια και την προστασία του. Τα στοιχεία αυτά η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τα διαγράψει μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, εκτός της περίπτωσης ανεξόφλητης από τον πελάτη οφειλής προς την εταιρεία και έως την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση.

Η whitegallery.gr δεσμεύεται να μη δίδει ή διανέμει σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιοδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους της χωρίς τη δική του συναίνεση, εκτός των περιπτώσεων που τάσσει ο νόμος και κάθε νόμιμη αρχή και εκτός από τη χορήγηση αυτών προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την whitegallery.gr όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών – μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες-μέλη της whitegallery.gr καταθέτουν, σε αυτό μόνο το βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την εταιρεία.

Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος έχει το δικαίωμα να διορθώνει, συμπληρώνει και τροποποιεί στοιχεία των προσωπικών του δεδομένων και πληροφοριών που έχει θέσει στη διάθεση της whitegallery.gr , η οποία θα τον συνδράμει τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, εφόσον της ζητηθεί και δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του κωδικού πρόσβασής του στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και της απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα.

Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η whitegallery.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας ει δυνατόν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία των κωδικών σας.

Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα απορρέοντα εκ των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997 δικαιώματά του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, ως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών του διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία αυτών. Η whitegallery.gr έχει προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μέγιστη ασφάλεια των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην παρούσα ιστοσελίδα, οι οποίες διέπονται από τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας των καταναλωτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ-ΜΕΛΟΥΣ
Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της whitegallery.gr έχει τη πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην εταιρεία από τη χρήση της και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: από την παράνομη συλλογή , αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών-πελατών και μελών της εταιρείας, την ανακοίνωση ή διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο ή με οιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημία στην εταιρεία μας , από παραβίαση ή προσβολή οιουδήποτε δικαιώματος της whitegallery.gr ή γενικά τρίτου προσώπου, από δημοσίευση οποιουδήποτε προσβλητικού, παράνομου ή ανήθικου περιεχομένου , από παραβίαση της αρχής της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας από εσωτερικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν στα πλαίσια εργασιακών σχέσεων ή σχέσεων συνεργασίας, από παραβίαση της Εθνικής Νομοθεσίας που αφορά στη παρούσα ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της.

Σε κάθε περίπτωση εκ των ως άνω ενδεικτικά αναφερομένων, η whitegallery.gr , αφού λάβει γνώση των πραγματικών περιστατικών, θα διακόπτει χωρίς πρότερη ειδοποίηση την παροχή των υπηρεσιών της προς τον επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλος , θα έχει το δικαίωμα να αρνείται να δημοσιεύει ή να διαγράφει κάθε τέτοιου είδους περιεχόμενο και θα ασκεί κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση και προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων της ενώπιον κάθε αρμοδίου Αρχής και αρμοδίου Δικαστηρίου. Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος όλων των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα από/δια/υπό του προσωπικού κωδικού και λογαριασμού που θα αποκτήσει για τις συναλλαγές του με την whitegallery.gr. Σε περίπτωση δε που υποπέσει στην αντίληψή τους οιαδήποτε ενέργεια μέσω /από/υπό ή δια του λογαριασμού και του κωδικού τους χωρίς τη δική τους συναίνεση ή έγκριση, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως την εταιρεία, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των χρηστών στα αμέσως ανωτέρω.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η whitegallery.gr δε φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού της καταστήματος , οι επιλογές και τα περιεχόμενα δεν θα διακόπτονται ή δεν θα λάβει χώρα κάποιο σφάλμα ή τεχνικό λάθος ή ότι αυτό θα διορθώνεται , λόγω της φύσεως του διαδικτύου. Η whitegallery.gr επίσης δε φέρει καμία ευθύνη από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες της παρούσης ιστοσελίδας.

Η whitegallery.gr καταβάλει και θα εξακολουθήσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές στις υπηρεσίες και τις συναλλαγές της ιστοσελίδας , αλλά δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης – συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας – σε περίπτωση αδυναμίας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ,λειτουργίας της ιστοσελίδας, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας ή για καθυστέρηση εκτέλεσης αυτής για οποιαδήποτε αιτία ή για λάθη στα δεδομένα που εισάγει ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος στις φόρμες παραγγελιών καθώς και για τυχόν λάθη σε τιμές ή χαρακτηριστικά προιόντων, ή στην ορθότητα ή πληρότητα των περιεχομένων, των σελίδων και υπηρεσιών και στη διαθεσιμότητα αυτών. Επίσης η whitegallery.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προιόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για τη μη διαθεσιμότητα των προιόντων της , θα ενημερώνει όμως μόλις καθίσταται αυτό εφικτό περί της διαθεσιμότητας των προς πώληση προιόντων, όπως αναλύεται κατωτέρω, οπότε και τότε απαλλάσσεται κάθε περαιτέρω ευθύνης. Τα περιεχόμενα, οι φωτογραφίες, οι απεικονίσεις, τα προιόντα, οι υπηρεσίες της παρούσης ιστοσελίδας, διατίθενται όπως ακριβώς έχουν.

Η whitegallery.gr δύναται να διακόψει ή αναστείλει τη λειτουργία της παρούσης ιστοσελίδας , προσωρινά ή μόνιμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους, χωρίς να φέρει από αυτή την αιτία καμία ευθύνη και χωρίς να γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης υπέρ αυτού. Η εταιρεία δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη για ό,τι ανακύψει στα πλαίσια επικοινωνίας ή συναλλαγής του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους με διαφημιζομένους στην παρούσα ιστοσελίδα.

Cookies
Η whitegallery.gr, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη – χρήστη-πελάτη-μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της . Τα cookies είναι μικρά ΄΄αρχεία ΄΄ κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο της εταιρείας που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας στη τοποθεσία να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις του ή δίνοντάς του τη δυνατότητα να αποφεύγει τη σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεται τη τοποθεσία.

Χρησιμοποιούνται επίσης για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη – χρήστη –πελάτη-μέλους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της whitegallery.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης- χρήστης –πελάτης-μέλος της whitegallery.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης- χρήστης-πελάτης-μέλος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της εταιρείας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος – παρούσης ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων , κειμένων, υπηρεσιών, προιόντων, σχεδιασμού της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος κατατεθειμένων σημάτων , λογισμικών, λογοτύπων και γενικά όλων των αρχείων τους, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ( εκτός αυτών που ρητά εξαιρούνται και αποτελούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων οι οποίοι μας έχουν παραχωρήσει τη χρήση τους ) και προστατεύονται από τις ισχύουσες ελληνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις.

Δυνάμει των ανωτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, εγγραφή, αναμετάδοση , πώληση, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή , μετάδοση εν όλω ή εν μέρει εκάστου όλων των ανωτέρω με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την τυχόν πρότερη ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου αυτού. Η εμφάνιση ενός εκάστου εκ των ανωτέρω στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν θεωρείται και δεν επιτρέπεται να εκληφθεί ως εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του ή ως μεταβίβαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο επισκέπτης – χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στη παρούσα ιστοσελίδα , προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – E-mail – URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες – χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

LINKS TO OTHER SITES (“Δεσμοί”)
Η εταιρεία περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας από το επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλος ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα – Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας . Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της εταιρείας, η οποία μπορεί να αξιοποιεί – επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης-χρήσητς-πελάτης-μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα ενδιαφέροντα του ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Η Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης- μέλος θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών της whitegallery.gr, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή εκτός κι αν ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει.

Η whitegallery.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL)
Για την παραχώρηση στον επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλος ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της whitegallery.gr, ζητούνται τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους.

Η whitegallery.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους επισκέπτες-χρήστες-πελάτες-μέλη μέσω της παρεχόμενης από την εταιρεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην whitegallery.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες-χρήστες της εταιρείας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της whitegallery.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την εταιρεία. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες-χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η whitegallery.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η whitegallery.gr δεν ελέγχει , ούτε ευθύνεται , ούτε θεωρείται ότι εγκρίνει το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, τη λειτουργία, την ορθότητα και πληρότητα των προιόντων , υπηρεσιών και γενικού ενός εκάστου στοιχείου που συνιστούν το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων με εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό στις οποίες παραπέμπει για διευκόλυνση της ιστοσελίδας και δέον όπως μη εκληφθεί ότι προτρέπει σε χρήση αυτών η οποία δεν είναι υποχρεωτική και τυγχάνει της πλήρους ευθύνης του χρήστη. Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος οφείλει να είναι προσεκτικός κατά τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος στα πλαίσια επίσκεψης ή χρήσης ή συναλλαγής με αυτά, η whitegallery.gr δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη και δέον όπως απευθύνεστε σε αυτές.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Ολοκληρώνοντας την αγορά σας, σας προσφέρουμε 2 τρόπους αποστολής για να διαλέξετε όποιον σας εξυπηρετεί καλύτερα:

 1. Παραλαβή σε ένα από τα καταστήματα μας
  Μπορείτε να παραλάβετε ο ίδιος την παραγγελία σας σε ένα από τα δέκα καταστήματα μας, αφού επικοινωνήστε πρώτα με το κατάστημα, που έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε την παραλαβή, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι η παραγγελία των προϊόντων σας βρίσκετε εκεί.

Η παραλαβή της παραγγελία σας από τα καταστήματα μας δεν επιβαρύνετε με κόστος μεταφορικών και ο χρόνος παράδοσης θα είναι από 1-3 εργάσιμες ημέρες.

 1. Αποστολή με courier
  Η παραγγελία σας αποστέλλεται με την εταιρία ταχυμεταφορών.

Για αγορές από 79,00€ και άνω η αποστολή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η χρέωση μεταφορικών για αγορές έως 79,00€ για πληρωμή με αντικαταβολή είναι μέχρι 2 κιλά = 3 ευρω και κάθε επιπλέον κιλό +1 ευρω

 1. Χρόνος παράδοσης των παραγγελιών
  Η επεξεργασία των παραγγελιών σας ξεκινά κάθε μέρα στις 9.00 το πρωί. Η ετοιμασία τους και η παράδοση τους στην εταιρία ταχυμεταφορών ACS γίνετε από τις 15.00 -17.00 την ίδια μέρα , με αυτό τον τρόπο έχετε την ταχύτερη παράδοση των παραγγελιών σας.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 19:00 και Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00.

Εάν επιθυμείτε η παράδοση του δέματος να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες ώρες (πρωινές: 09:00-14:00 ή απογευματινές: 14:00-19:00), θα προτείναμε για διευκόλυνσή σας να το αναφέρετε στο πεδίο σημείωσης που εμφανίζεται στο τελικό στάδιο “Ολοκλήρωση Παραγγελίας” της αγοράς σας.

Για τη δική σας καλύτερη ενημέρωση, όσον αφορά την αποστολή της παραγγελίας σας, η whitegallery σας αποστέλλει μέσω email τον αριθμό αποστολής, τον οποίο τοποθετείτε στη σελίδα τ της Courier ώστε να ενημερώνεστε σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται η παραγγελία σας και για τον ακριβή χρόνο παράδοσης.

H whitegallery.gr δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων όταν στην διαδικασία υπεισέρχονται αστάθμητοι παράγοντες. Ενδεικτικά, δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις παράδοσης που οφείλονται,σε ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης – εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας για να συνεννοηθούμε για τη νέα ημερομηνία παράδοσης.

Παρόλο που έχουμε λάβει κάθε μέριμνα για την ενημέρωσή σας για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος για την οποία η εταιρεία, όπως ήδη έχει αναφερθεί δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Στην περίπτωση όμως αυτή και πάλι η whitegallery.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει μόλις καθίσταται αυτό εφικτό για το χρόνο νέας παραλαβής του προϊόντος που επιλέξατε και είναι σε προσωρινή έλλειψη. Εάν το προϊόν που επιλέξατε εκ παραδρομής δεν ανακοινωθεί από εμάς ότι βρίσκεται σε προσωρινή έλλειψη ή κατάργηση τότε και πάλι θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συνεννοηθούμε για την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας σας αζημίως και για τα δύο μέρη και την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς ακολούθως να φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ολοκληρώνοντας την αγορά σας, σας προσφέρουμε 3 τρόπους πληρωμής για να διαλέξετε όποιον σας εξυπηρετεί καλύτερα:

 1. Με Αντικαταβολή

Σε περίπτωση που σας παραδοθεί στην διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει , εξοφλείτε στον υπάλληλο της μεταφορικής. Σε περίπτωση που το παραλάβετε σε ένα από τα δέκα καταστήματα μας , εξοφλείτε κατά τη στιγμή της παράδοσης.

 1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Κατά την κατάθεση, θα πρέπει στην αιτιολογία να γράψετε το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό-αριθμό ή τους αριθμούς παραγγελιών εάν είναι παραπάνω από μια.

Εφόσον κάνετε την κατάθεση, θα πρέπει να μας στείλετε το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής στο email [email protected] ή να επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2810 281 994 για να μας ενημερώσετε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Mετά τη λήψη έγκυρου αντιγράφου της κατάθεσης του συνολικού ποσού ακολουθείται η διαδικασία επεξεργασίας και επιβεβαίωσης της παραγγελίας και σας αποστέλλονται τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα .Σε περίπτωση που μέσα σε τρεις εργάσιμες ήμερες δεν μας έχετε στείλει τα παραπάνω στοιχεία, τότε η παραγγελία σας θεωρείται άκυρη.

 1. Με πιστωτική κάρτα

Αν διαθέτετε πιστωτική κάρτα VISA, MasterCard , Euro line μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια μέσα από την φόρμα παραγγελίας μας. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν αποστέλλονται πίσω στο whitegallery.gr. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία υποστηρίζει ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Σημείωση: Υποχρεωτική είναι η έκδοση απόδειξης λιανικής ή τιμολογίου πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα πλήρη στοιχεία τους: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση έδρας και επάγγελμα.

4. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

4.1. Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος. Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση αναφορικά με την επιθυμία σας να επιστρέψετε το προϊόν(τα) (αναίτια υπαναχώρηση).

Η ως άνω προθεσμία των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ορίζεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα), αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει με μία παραγγελία περισσότερα από ένα προϊόντα, τα οποία έχετε επιλέξει/δηλώσει να παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω ξεκινάει από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσατε τη φυσική κατοχή του αγαθού προς αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, αν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο αλλά και στους παρόντες Όρους Χρήσης αφορούν αγορές που πραγματοποιούνται από καταναλωτές, κατά την έννοια του άρθρου 3 στ. 1 του ν. 2251//1994, ήτοι αγορές από «κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο […] ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα». Ως εκ τούτου, οι υποχρεώσεις μας που αναφέρονται στους όρους αυτούς, και ιδίως το δικαίωμα της υπαναχώρησης, αφορά αγοραστές που ενεργούν για την αγορά των προϊόντων μας ως φυσικά πρόσωπα και προβαίνουν σε παραγγελίες και αγορές για σκοπούς άσχετους με την επαγγελματική ή επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Για να διασφαλίσουμε την εξυπηρέτησή σας κατά την άσκηση του δικαιώματός σας ως καταναλωτών, σας γνωρίζουμε ότι:

–              αν αγοράσετε από τον e-shop εσείς και αιτηθείτε την έκδοση απόδειξη λιανικής πώλησης τότε τεκμαίρεται, για εσείς σκοπούς εκπλήρωσης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ότι εσείς ενεργείτε ως καταναλωτής, ενώ

–              αν αγοράσετε και αιτηθείτε την έκδοση τιμολογίου τότε αγοράζετε στο πλαίσιο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας και άρα στερείστε την ιδιότητα του καταναλωτή και δεν έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει του παρόντος (ωστόσο εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 12 κατωτέρω).

4.2. Διαδικασίες άσκησης δικαιώματος:

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 6.1 ανωτέρω, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση Πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη δήλωσή σας (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλετε με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

    με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: Τμήμα Επιστροφών whitegallery, Μιχελιδάκη και Βουρβάχων 6,Ηράκλειο Κρήτης
    με τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της whitegallery.gr στα τηλέφωνα +2810 281 994 (αστική χρέωση)
    συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ» που βρίσκεται συνημμένα στο δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή του προϊόντος. Το έντυπο πρέπει να το σταλεί μαζί με τα προϊόντα στην διεύθυνση : Τμήμα Επιστροφών whitegallery, Μιχελιδάκη και Βουρβάχων 6,Ηράκλειο Κρήτης
    Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail [email protected] Με την ηλεκτρονική αποστολή του Αιτήματος της Υπαναχώρησης, η Εταιρεία μας θα σας αποστείλει χωρίς καθυστέρηση στο email που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ή την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας,  επιβεβαίωση λήψης του αιτήματός σας.

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το συνημμένο στους παρόντες Όρους ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, το οποίο μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το αποστείλετε/ επισυνάψετε σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική.

4.3. Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Ρητά συμφωνείτε ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει σε εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς του αιτήματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε σε εμάς στη διεύθυνση: Τμήμα Επιστροφών whitegallery, Μιχελιδάκη και Βουρβάχων 6,Ηράκλειο Κρήτης,το Προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε σε εμάς η ανακοίνωση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα Προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 15 ημερολογιακών ημερών, ως ανωτέρω ορίζεται. Επίσης τα προϊόντα από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε, μπορούν να επιστραφούν και από εσάς σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα whitegallery. Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντος για το οποίο η πληρωμή είχε γίνει με αντικαταβολή, σημειώνονται πάνω στη «ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ» που μας παραδίδετε τα στοιχεία τραπέζης σας για να σας επιστρέψουμε τα χρήματα που είχατε καταβάλει. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με το Τμήμα Επιστροφών, μπορείτε να εσωκλείσετε τη ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ στο δέμα με το επιστρεφόμενο προϊόν και να μας τα αποστείλετε ταυτόχρονα, εντός 15 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αποτελεί βάσει νόμου δική σας υποχρέωση να αποδείξετε σε εμάς την εμπρόθεσμη άσκησή του (την ημερομηνία που το αίτημα της υπαναχώρησης υποβλήθηκε στην εταιρεία μας), προκειμένου να υπολογίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τις νόμιμες προθεσμίες που προκύπτουν από το παρόν και το νόμο.

Το κόστος της επιστροφής των προϊόντων από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε, το αναλαμβάνετε εσείς. Ωστόσο αν χρησιμοποιήσετε την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία η Εταιρεία μας συνεργάζεται, το κόστος επιστροφής είναι 5€ για επιστροφές εντός Ελλάδος, το οποίο κόστος επιστροφής δε θα καταβάλλετε εσείς στην εν λόγω εταιρεία ταχυμεταφοράς απευθείας, αλλά θα σας αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό που η Εταιρείας μας οφείλει να σας επιστρέψει συνεπεία της υπαναχώρησης σύμφωνα με το νόμο και τους όρους του παρόντος. Σας παροτρύνουμε να επιλέξετε μία από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες ταχυμεταφορών (Γενική Ταχυδρομική για Κύπρο, ΕΛΤΑ Courier, CourierCenter και Speedex για Ελλάδα), οι οποίες παραδίδουν με ασφάλεια και συνέπεια στο χώρο μας, καθότι για λοιπές εταιρείες ταχυμεταφορών των οποίων την πολιτική δεν γνωρίζουμε, δεν θα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στο χώρο μας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη μεταφορική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι παραδίδει στο χώρο μας, ήτοι στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο επιστροφής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών για να επιστρέψετε το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, καταβάλλετε απευθείας σε αυτή το κόστος επιστροφής που θα συμφωνήσετε με την εν λόγω εταιρεία ταχυμεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, θα σας επιστρέψουμε τα έξοδα που επιβαρυνθήκατε για την αρχική αποστολή των προϊόντων. Πάντως σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζετε ότι φέρετε την ευθύνη και το κόστος για τυχόν τυχαία καταστροφή, ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση μέχρι και την παράδοση σε εμάς και στο χώρο μας των επιστρεφόμενων προϊόντων και της τυχόν επιγενόμενης αδυναμίας μας να παραλάβουμε χωρίς δική μας υπαιτιότητα το επιστρεφόμενο προϊόν ή/και να σας επιστρέψουμε τα χρήματα που καταβάλατε για την παραγγελία από την οποία υπαναχωρείτε.

4.4. Υποχρεώσεις της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, εάν υπαναχωρήσετε από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους παράδοσης από το φθηνότερο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), αφαιρώντας ωστόσο το κόστος επιστροφής σε περίπτωση που χρησιμοποιήσατε για την επιστροφή των προϊόντων μία από τις συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6.5. Η επιστροφή των χρημάτων σας, εφόσον η αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε έγινε με αντικαταβολή, πραγματοποιείται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, καθόσον με την αποδοχή των παρόντων όρων ρητά και ανεπιφύλακτα μας δηλώνετε ότι συναινείτε σε διαφορετικό τρόπο επιστροφής των χρημάτων σας συνεπεία υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή Paypal, τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν στο λογαριασμό σας που πραγματοποιήθηκε η χρέωση. Εάν παραγγείλατε το προϊόν από το e-shop μας και το παραλάβατε από το φυσικό μας κατάστημα, η επιστροφή του τιμήματος μπορεί να γίνει καταρχήν με το μέσο με το οποίο εξοφλήσατε εσείς το τίμημα. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα σας επιστρέφεται το σύνολο του τιμήματος μέσω τραπέζης ή σε πιστωτικό υπόλοιπο.

Έχετε το δικαίωμα, και όχι την υποχρέωση, εναλλακτικά αντί για επιστροφή των χρημάτων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω σε περίπτωση υπαναχώρησης, να επιλέξετε την πίστωση των χρημάτων σας στο Λογαριασμό σας που τηρείται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αιτηθείτε για την πίστωση ρητά στην αντίστοιχη επικοινωνία σας περί υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που δε δηλώσετε κατά την υποβολή του αιτήματος της υπαναχώρησης την επιθυμία σας για πίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία του προϊόντος από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ποσό θα σας επιστραφεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η πίστωση θα είναι ανάλογη με το κόστος της επιστροφής σύμφωνα με τα ανωτέρω. Δηλαδή, αν επιλέξετε κάποια από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες για την επιστροφή της παραγγελίας από την οποία υπαναχωρείτε και παράλληλα προτιμήσετε την πίστωση της αξίας της εν λόγω παραγγελίας στο Λογαριασμό σας που τηρείται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η εταιρεία μας θα πιστώσει σε αυτόν (Λογαριασμό) ποσό ίσο με την αξία της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης) αφαιρουμένων των εξόδων επιστροφής (5 ευρώ) εφόσον πρόκειται για επιστροφή από Ελλάδα, ενώ στην περίπτωση που επιλέξετε άλλον τρόπο επιστροφής, θα σας πιστωθεί ακέραιο το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων παράδοσης). Το ποσό της πίστωσης στο Λογαριασμό σας που τηρείται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα συνεπεία των ανωτέρω, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε χωρίς περιορισμούς μόνο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και όχι στα φυσικά μας καταστήματα.

4.5. Επιστροφή Προϊόντων λόγω υπαναχώρησης. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Αυτό σημαίνει πως τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή να μην έχουν υποστεί χρήση περαιτέρω της δοκιμαστικής την οποία θα πραγματοποιούσε κάποιος σε ένα φυσικό κατάστημα, διαφορετικά θα θεωρούνται ως μη αποδεκτά από την Εταιρεία μας και επομένως το δικαίωμα της υπαναχώρησης ως μη ασκηθέν. Το προϊόν ενδεικτικά πρέπει:
α.Να μην έχει πλυθεί
β.Να έχει όλα τα ταμπελάκια του και
γ.Να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του

Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση παράγεται για εμάς.

Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε:

    μαξιλάρια ύπνου
    είδη υγιεινής όπως μάσκες προστασίας.
    βρεφικά είδη όπως μπιμπερό, πιπίλες, θηλές, μασητικά και είδη οδοντοφυΐας.
    καπάκια τουαλέτας.

και εν γένει προϊόντα που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για λόγους υγιεινής.

Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους σας, πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων.  Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης ή εφόσον το επιλέξετε για να γίνει η πίστωση/αλλαγή, θα πρέπει το προϊόν που παραλάβαμε συνεπεία της υπαναχώρησής σας, να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα (απόδειξη, έντυπο επιστροφής ή/και αποδεικτικό επιστροφής, διακριτικά καρτελάκια του προϊόντος). Η Εταιρεία ΔΕΝ παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την δοκιμή που θα πραγματοποιούσε ένας υποψήφιος πελάτης σε φυσικό κατάστημα, η οποία είναι η άκρως απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας των.

Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά η Εταιρεία δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Τα διατιθέμενα από την whitegallery.gr προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και εγγύηση καλής κατασκευής και ποιότητας στην ελληνική γλώσσα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την εταιρεία με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στη παρούσα ιστοσελίδα ο δε επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος υποχρεούται να ενημερωθεί ο ίδιος για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων ή αλλαγών στους όρους πριν την εκάστοτε χρήση της παρούσης ιστοσελίδας.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ

Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης Συμβάσεως δεν θα θίγονται.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του πελάτη τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (εταιρεία και επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλος) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και οι μεσολαβούσες τροποποιήσεις διέπονται από το ελληνικό , κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης- μέλος της παρούσης ιστοσελίδας δηλώνει ότι μελέτησε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησής του ή στα πλαίσια εκάστου σταδίου των συναλλαγών του με την εταιρεία.

Αγαπητοί μας πελάτες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των παραγγελιών σας λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας των συνεργαζόμενων εταιρειών courier.
Holler Box

Αρχική

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Δέχομαι
Απόρριψη